Univ. Ass. MMag. Nora Grundtner

Forschungsgebiete

   –    Hochmittelalterliche Epik
   –    Kultursemiotik
   –    Material Culture Studies