Mag. Dr. Heike RANDL

Mag. Dr. Heike RANDL
Senior Scientist

Kapitelgasse 5-7, 5020 Salzburg

Tel.: ++43 662 8044-3620 (Sekretariat)
E-Mail: