Hallstadt Polyhalit Mylonit und Ultramylonit

Hallstadt Polyhalit Ultramylonit