Gerda Chudoba

Administration Salzburg

Dept. Forensic Medicine and Forensic Neuropsychiatry 
University of Salzburg
Ignaz-Harrer-Str. 79 
5020 Salzburg 

Tel: +43 (0) 662 / 8044-3858
Mail: