Tanja Deinhamer, MA

Tanja Deinhamer, MA
Senior Secretary

Erzabt-Klotz-Str. 1, 5020 Salzburg
Tel.: +43 (0) 662 8044-4422
Fax: +43 (0) 662 8044-167
E-Mail: