Lab members

Aberger Group

Barrierefreiheit: Kurzbeschreibung des Bildes Fritz Aberger, PhD, Professor & Group leader (fritz.abergerATsbg.ac.at)
Research Performance
 Google Scholar
 ORCID ID

Barrierefreiheit: Kurzbeschreibung des Bildes Sophie Aichberger, MSc (sophiekaroline.aichbergerATsbg.ac.at)

Dominik Baumgartner Dominik Baumgartner, BSc, Master student (dominik.baumgartnerATsbg.ac.at)

Kathrin Dade Kathrin Dade, BSc, Master student (kathrin.dadeATstud.sbg.ac.at)

Barrierefreiheit: Kurzbeschreibung des Bildes Dominik Elmer, PhD, Postdoc (DominikPatrick.ElmerATsbg.ac.at)

Barrierefreiheit: Kurzbeschreibung des Bildes Stefan Klingler, PhD, Postdoc (stefan.klingerlATsbg.ac.at)

Peter Krenn Postdoc Aberger Lab Peter Krenn, PhD, Postdoc (peter.krennATsbg.ac.at)

Jakob Müller, BSc. Christopher Plehn, BSc, Master student (christopher.plehnATsbg.ac.at)

Barrierefreiheit: Kurzbeschreibung des Bildes Florian Rathje, MSc, PhD student (florian.rathjeATsbg.ac.at)

Barrierefreiheit: Kurzbeschreibung des Bildes Sabine Siller, Technician (sabine.sillerATsbg.ac.at)

Barrierefreiheit: Kurzbeschreibung des Bildes Georg Stockmaier, MSc, PhD student (georg.stockmaierATsbg.ac.at)

Barrierefreiheit: Kurzbeschreibung des Bildes Suzana Tesanovic MSc, PhD student (suzana.tesanovicATsbg.ac.at)